Menu

28/5/2003

8. letná fotoskola v Poprade

8. L E T N Á      F O T O Š K O L A
8. S U M E R      P H O T O S C H O O L

DOM FOTOGRAFIE 2003
5.VII. - 13.VII. 2003

FOTOGRAFICKÉ DIELNE

1. DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA I. : NOVÝ DOKUMENT F, ČB
Lektor: RAAKEL KUUKKA (Imatra, Fínsko)

Práca s portrétom a krajinou ako výrazom ľudskej pamäti. Dôraz na koncepciu a estetiku nového dokumentu: kto sme a odkiaľ prichádzame. Predmetom zobrazenia sa stáva priestor, v ktorom sa bude fotografovať. Voľný výber práce s ČB alebo farebným materiálom. Dielňa polemizuje s klasickým dokumentárnym prístupom, provokuje k nového spôsobu uvažovania pri realizácii dokumentárnych projektov.
Limit: 10 študentov

2. DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA II.: NARATÍVNA KRAJINA F, ČB
Lektor: IAN WIBLIN & JEFF WOOKEY (Veľká Británia)

Študenti budú tvoriť naratívny dokument – výpoveď vo foto-príbehoch s použitím textov alebo iných prostriedkov na vyjadrenie konceptu príbehu. „Naratívne krajiny“ sú výrazom fyzických a mentálnych „ciest“ po vybranej krajine v okolí Popradu, vrátane Vysokých Tatier.
Limit: 10 študentov

3. DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA III.: CIGÁNI I. ČB
Lektor: TIBOR HUSZÁR (Pezinok-Harmónia, SK)

Pokračovanie tematicky zameranej dielne z. 2002, mapujúcej život rómskeho etnika vo vybraných osadách na Spiši a v oblasti Tatier.
Limit: 10 študentov

4. TELO / PORTRÉT I. : TELO A DUŠA F, ČB
Lektor:
ERNESTINE RUBEN (New Jersey, USA)

Cesta nachádzania svojho Ja, vízií a vášní prostredníctvom fotografie. Študenti budú pracovať s formou ľudského tela v nádhernej krajine obklopujúcej Poprad za použitia farebného alebo ČB materiálu. Podľa lektorky budú študenti “vedení otázkou – ´odkiaľ prichádzame?´ , so zameraním sa na otvorenie nových ciest vo fotografii”.
Limit: 10 študentov

5. TELO / PORTRÉT II. F, DIG
Lektor: Jozef Česla (Stará Ľubovňa, SR)

Zámerom tejto dielne je oboznámiť účastníkov s problematikou fotografovania ľudskej tváre a tela a viesť ich k samostatnej tvorivej práci s modelom. Výsledkom by mali byť remeselne a kompozične zvládnuté farebné fotografie ľudí s dôrazom na estetickú stránku obrazu. Naučia sa rozlišovať farebnú teplotu svetla, základné smery a charakter – obrazový a významový účinok. Význam kvality svetla z hľadiska zobrazenia na farebný film – krátky exkurz do problematiky farebných fotografických materiálov. Použitie filtrov vo farebnej fotografii, vplyv expozície na výsledok a práca s digitálnou zrkadlovkou.
Limit: 10 študentov

6. KRAJINA I. : KRAJINA – MIESTO HĽADANIA F, ČB, DIG
Lektor: KRZYSZTOF ZIELIŃSKI (Wabrzezno, Poľsko)

Dielňa, ktorej cieľom je účastníkom odhaliť rôzne pohľady na krajinu, nielen prostredníctvom fotografie, ale aj v náväznosti na film, maľbu, hudbu a filozofiu. V rámci dielne budú prezentované video a dia projekcie a hudobné ukážky. Študenti po individuálnych konzultáciách, vrátane svojej doterajšej tvorby s lektorom, budú následne pracovať od skorého rána v exteriéroch na dosiahnutí a vyjadrení témy dielne - hľadaní identitity prostredníctvom prirodzeného prostredia ktoré nás obklopuje.
Limit: 10 študentov

7. KRAJINA II.: MÁGIA VECÍ F, ČB
Lektor: MICHAEL BÜHLER (Zürich, Švajčiarsko)

„Chcem učiť, ako si uvedomovať pieseň vnútri vecí. Energiu vecí, ktorá je vyjadrená cez tvary, krásu, farbu, povrch... a svetlom tieto časti ožívajú. Môže to byť strom, tvár, sklo atď. Hlavné je nájsť prepojenie, vzťah a pre toto musíte byť prepojený sám so sebou. Bude to workshop o pozorovaní, o cítení, o počúvaní, o schopnosti byť tichým pozorovateľom i schopnosti konať“. Dielňa vo farbe i ČB materiály.
Limit: 10 študentov

8. KRAJINA III.: PODOBY KRAJINY ANALÓGOM A DIGITÁLOM F, ČB,DIG
Lektor: ROLF ROCK (Nemecko, Agentúra DIART)

Dielňa je zameraná na klasickú a výtvarne spodobenú krajinu. Študenti by mali zachytiť mágiu krajiny prostredníctvom obrázkov, rôznych foriem a prístupov. Práca v prírode a možnosť 2-3 dňového kempovania. Hlavnými nástrojmi sú počítačovej a ČB fotografii . Cieľom dielne je predstaviť štruktúru a kompozíciu záberu, princípy farebnej fotografie a špeciálne prístupy k ČB fotografii, ako i rozdiely medzi analógom a digitálom.
Limit: 10 študentov

9. KRAJINA IV.: HORSKÁ FOTOGRAFIA F, DIG
Lektor: ROBO KOČAN (Poprad, SR)

Inšpiráciou sa stáva drsná krajina veľhôr, snímaná vo vysokohorskom teréne Tatier. Účastníci prenocujú 2 noci na Brnčalovej chate (7.VII. a 8.VII.), odkrývajúc nočnú mágiu hôr formou dlhých expozícií s pomocou luminografie, ohňa a pod. Práca s analógom na farebný negatív vyžaduje prístroj s možnosťou dlhých expozícií (časy B a  T).
Ďalšia časť Vašej dielne bude zameraná na klasickú dennú fotografiu hôr, snímanú digitálmi a následne spracovanú v Adobe Photoshop. Obdoba klasickej fotografie hôr, s cieľom zachytiť zvláštnu atmosféru v krajine, s možnosťou počítačovej úpravy obrazu.
Limit: 10 študentov

10. POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNA FOTOGRAFIA I.: IMAGINÁCIA F, DIG
Lektor: VÍŤA KREJČÍ (FOMA Hradec Králové, ČR)

Fotografovanie, editovanie a tlač výtvarných digitálnych fotografií s akcentom na alternatívny, subjektívny a filozofický postoj. Imaginácia prezentovaná prostredníctvom aktu: záznam digitálnym fotoaparátom a ďalšie PC spracovanie technikami montáží, koláží, deformácií, tonálnych a tvarových transformácií atď. Dôraz na metaforu v obraze. Možnosť doplniť finálnu fotografiu autorským názvom, úvahou, či krátkou básňou.
Limit: 6 študentov

11. POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNA FOTOGRAFIA II.: PREMENY DIG
Lektor: KURT HOERBST (Rakúsko)

Práca s digitálnymi fotoaparátmi a následnou editáciou fotografií v Adobe Photoshop a Adobe InDesign. Cieľom dielne je vytvoriť foto-tabule s približne 100 fotografiami, na ktorých bude zachytený vždy ten istý objekt. Avšak každá fotografia na foto-tabuliach sa bude od ostatných líšiť a to farbou, ostrosťou, rozmerom... „Budeme vytvárať nové skutočnosti, nové obrazy, nové štruktúry. Keď uvidíte fotografie na tabuliach, uvidíte grafický povrch. Aby ste videli originálnu fotografiu – pôvodný „príbeh“ musíte „ísť do vnútra“ obrazu.“
Limit: 6 študentov

12. DIELŇA PRE ZAČIATOČNÍKOV I. : genius loci ČB
Lektor: JIRKA PETERA (FOMA -Hradec Králové, ČR)

Voľné témy v krajine a ateliéry. Dielňa je zameraná na výuku estetických a tech-nických základov fotografického obrazu, i čierno - bieleho procesu. Tiež na získanie a následné rozšírenie teoretických a praktických základov ČB procesu (výber fotografovaného motívu, základy kompozície, určenie expozície s ohľadom na svetelné podmienky a charakter fotografovaného motívu, spracovanie filmu s prihliadnutím na danú expozíciu, zhotovenie pozitívu). Účastníci dielne sa spoloč-ne pokúsia zachytiť určité miesto / objekt a hľadať jeho obrazové variácie.
Limit: 6 študentov

13. DIELŇA PRE ZAČIATOČNÍKOV II.: DOKUMENT PRE ZAČIATOČNÍKOV ČB
Lektor: JOZEF ONDZIK ( Bratislava, SR)

Dielňa v náväznosti na minulorocnú dielňu na tému Sociálne prostredia II. pod názvom Ľudia bazénov. Tímové spracovanie prostredia kúpalísk – Vrbov a Poprad.
Limit: 6 študentov

14. EXPERIMENTÁLNA DIELŇA A STARÉ TECHNOLÓGIE: ČB
CAMERA OBSCURA
Lektor: ANDRÁS BOSZÓ (Pilisszentlélek, Maďarsko)

Výuka fotografie s Camerou Obscurou i bez fotoaparátu - fotograf prechádza zo sveta vyspelej fotografickej techniky do sveta plného jednoduchosti - fotogramy a optické zväčšovanie transparentných predmetov. Dôležité je radikálne fotografické myslenie – lektor sa zameria na tvorivé prediskutovanie nasle-dujúceho názoru: „Objekt pre dobrú fotografiu vlastne neexistuje, a to, čo odráža fotografia ( v závislosti na technike) je niečo, čo sme predtým nikdy nevideli.“
Limit: 10 študentov

15. EXPERIMENTÁLNA DIELŇA A NOVÉ MÉDIA: SEKVENCIE F, ČB
Lektor: NADJA ATHANASIOU (Zürich, Švajčiarsko)

Dielňa vedená v ČB a/alebo farbe zameraná na hľadanie vzťahov medzi foto-grafiami. Tak ako slová tvoria vetu, či písmená slová. Série, sekvencie a obrazové príbehy. Študenti prostredníctvom naratívnych – príbehových štruktúr fotografií a vopred vypracovaných konceptov zrealizujú a vyjadria svoje osobné, subjek-tívne myšlienky a pocity. V závislosti od osobných ambícií a predstáv výstupy budú realizované pozorovaním alebo tvorivým spôsobom.
Limit: 10 študentov 


16. EXPERIMENTÁLNA DIELŇA A NOVÉ MÉDIA: HORIZONTY F, DIG
Lektor: DAVID HARVEY (Newcastle upon Tyne, Veľká Británia)

Dielňa využívajúca panoramatickú fotografiu bude klásť dôraz na experimentálne fotografické techniky skúmajúce čas a priestor. Dielňa vedená vo farbe sa zameria na objavovanie účinku času vo fotografickom obraze.
Limit: 10 študentov


UPOZORNENIE !!!
Všetky dielne, okrem Dielne pre začiatočníkov a Dielne pre mierne pokročilých si vyžadujú samostatné zvládnutie čiernobieleho procesu.
KONZULTÁCIE PORTÓLIÍ
Výnimočná možnosť konzultovať tvorbu s významnými osobnosťami fotografického sveta.


Informácie:
Lucia BENICKÁ, Riaditeľka / Kurátorka
Andrea Pitková, koordinátor zahraničných projektov OZ Dom Fotografie
OZ Dom fotografie Poprad, Námestie sv. Egídia 3633/44, 058 01 Poprad, SR
Tel. / Fax: + 421- 52 - 7723 818, mobil: + 421- 905- 974 855
E-mail: domfoto@domfoto.sk, Web: www.domfoto.sk


Partner